Obsah

Etický kodex zaměstnanců Domu sociální péče Kralovice

Účelem kodexu je stanovit žádoucí standardy chování všech zaměstnanců DSP Kralovice a informovat veřejnost o chování, jež je oprávněna od zaměstnanců DSP Kralovice očekávat.

Etický kodex je v tomto smyslu základním dokumentem principů morálky a chování zaměstnanců DSP Kralovice. Etické normy v něm obsažené navazují na normy právní, předpokládají jejich plnění a stanoví požadavky náročnější, než jaké vyplývají z právního řádu.

Článek 1
Základní ustanovení
 1. Zaměstnanec vykonává svou práci ve shodě s Ústavou České republiky, zákony, dalšími právními předpisy a vnitřními normami organizace.
 2. Zákonnost při rozhodování a rovný přístup ke všem fyzickým i právnickým osobám jsou základními zásadami, které je povinen každý zaměstnanec DSP Kralovice dodržovat a vytvářet tak základ pro budování a udržení důvěry veřejnosti
Článek 2
Obecné zásady jednání
 1. V pracovní době se zaměstnanec věnuje výlučně plnění pracovních úkolů a povinností s plným vynaložením svých sil a schopností. K výkonu své pracovní činnosti přistupuje tvořivě a iniciativně, s veškerou svojí invencí. V rámci své kompetence činí vše pro úplné, přesné a včasné plnění svěřených pracovních úkolů.
 2. Zaměstnance usiluje o zajištění maximálně efektivního a ekonomického spravování a využívání finančních zdrojů, zařízení a služeb, které mu byly svěřeny.
 3. V případě, že by zaměstnanec zjistil ztrátu nebo újmu na majetku DSP Kralovice, oznámí tuto skutečnost svému nadřízenému, popřípadě příslušnému orgánu činnému v trestním řízení.
 4. Zaměstnanec pečuje o úpravu svého zevnějšku a dbá, aby jeho oblečení odpovídalo hygienickým normám, pracovnímu zařazení a místu výkonu práce.
 5. Zaměstnanec i v mimopracovní době vystupuje tak, aby nesnižoval důvěru v DSP Kralovice v očích veřejnosti.
Článek 3
Jednání s uživateli
 1. Úkolem DSP Kralovice je co nejefektivnější služba veřejnosti. Společným cílem zaměstnanců je maximální uspokojení potřeb klientů. Zaměstnanec proto své pracovní činnosti vykonává na vysoké odborné úrovni, kterou je nutné si studiem průběžně prohlubovat, s nejvyšší mírou slušnosti, porozumění, ochoty a bez jakýchkoliv předsudků rasových, národnostních, náboženských, politických nebo jiných.
 2. Zaměstnanec jedná korektně, zdvořile a vstřícně s klienty, s ostatními zaměstnanci organizace, se zaměstnanci orgánů veřejné správy a jinými vnějšími partnery DSP Kralovice.
Článek 4
Jednání se spolupracovníky
 1. Společným úsilím vytvářejí zaměstnanci v pracovních týmech atmosféru spolupráce a důvěry. Rozdílnost v názorech nevyjadřují s osobní zaujatostí. Případné pracovní kolegiální spory řeší věcně, kultivovaně a otevřeně s přímými nadřízenými a jejich rozhodnutí respektují.
 2. Vedoucí zaměstnanci uplatňují vůči zaměstnancům rovný přístup s důrazem na hodnocení podle vykonané práce. Jsou si vědomi nezbytnosti dobře připraveného a kvalifikovaného zaměstnaneckého potenciálu a umožňují zaměstnancům další vzdělávání v zájmu efektivní práce. Dohlížejí na využití odborných znalostí všech podřízených pracovníků a na jejich plnoprávné začlenění do pracovního kolektivu.
Článek 5
Protikorupční jednání
 1. Zaměstnanec nepřijímá ani nevyžaduje dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit nebo zdánlivě ovlivnit rozhodování, narušit profesionální přístup, nebo taková, jež by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je jeho povinností.
 2. Zaměstnanec jedná tak,aby se v souvislosti se svým zaměstnáním v organizaci nedostal do postavení, ve kterém by byl vázán oplatit prokázanou laskavost, nebo které by ho činilo přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob.
 3. Pokud by byla zaměstnanci v souvislosti s jeho zaměstnáním v DSP Kralovice nabídnuta jakákoli výhoda, odmítne ji a o nabídnuté výhodě informuje svého nadřízeného.
Článek 6
Zneužití postavení
 1. Nevyužívá výhody vyplývající z jeho postavení, ani informace získané při výkonu zaměstnání pro svůj soukromý zájem. Soukromým zájmem se rozumí snaha o získání jakékoliv výhody pro něj, jeho rodinu, blízké a příbuzné osoby a právnické nebo fyzické osoby, se kterými měl nebo má obchodní nebo politické vztahy.
 2. Informace získané při výkonu zaměstnání je třeba pokládat za důvěrné a poskytovat jim příslušnou ochranu.
Článek 7
Závaznost etického kodexu

Kodex jako součást vnitřních norem DSP Kralovice je pro zaměstnance závazný.