Obsah

Informace pro oznamovatele

 

V souladu s účinnou legislativou, především pak se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně

oznamovatelů a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října

2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, byla vytvořena vnitřní směrnice

ředitele Domu sociální péče Kralovice, p. o., upravující podmínky poskytování ochrany

osobám, které oznámení podaly.

 

Dům sociální péče Kralovice, p. o., jakožto povinný subjekt, zveřejňuje informaci, jak

postupovat v případě oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním

jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo

předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo

jinou obdobnou činností.

 

Přijetí oznámení od oznamovatele protiprávního jednání je v rámci vnitřního oznamovacího

systému svěřeno výlučně příslušné osobě. Ředitel Domu sociální péče Kralovice, p. o. určil

příslušnou osobou JUDr. Roberta Pecku, LL.M.

Příjem oznámení probíhá:

  • písemně elektronicky – robert.pecka@moore-czech.cz (do předmětu e-mailu napište OZNÁMENÍ)
  • písemně v listinné podobě – na adresu Moore Advisory CZ s.r.o., Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, Czech Republic (nutno označit „NEOTEVÍRAT“)
  • ústně osobně – po domluvě s příslušnou osobou
  • ústně telefonicky – na čísle 737 584 256

 

Příslušná osoba je vázána mlčenlivostí, a to i vůči povinnému subjektu. K oznámením a jejich

obsahu nebude mít přístup nikdo jiný než příslušná osoba. Z oznamování jsou vyloučeny

osoby dle § 2 odst. 3 písm. c) až g) a j).