Obsah

Poslání a cíle

Dům sociální péče Kralovice, p. o. poskytuje pobytové sociální služby pro osoby se zdravotním postižením.

Posláním služby je poskytovat přiměřenou podporu a pomoc k prožití „aktivního“ a důstojného života při respektování individuálních potřeb každého klienta.
Cílem naší služby je
 • Snižovat závislost osob se zdravotním postižením na poskytované službě zachováním nebo dosažením jejich fyzické a psychické soběstačnosti prostřednictvím rozvíjení dovedností a schopností.
 • Snižovat závislost osob se zdravotním postižením na poskytované službě začleněním klientů v maximálně možném rozsahu do běžného života společnosti a umožnit jim žít takovým způsobem života jako žijí jejich vrstevníci.
 • Dosáhnout maximální rozvoj osobnosti, schopností a dovedností klienta při respektování jeho možností a schopností.
 • Pomoc při integraci klienta zpět do domácího prostředí, pokud to rozvoj schopností a dovedností klienta umožní.
Pobytové služby poskytujeme osobám

Osobám od 40-ti let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního nebo tělesného postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Služba je určena pro osoby:

 • dospělí (40-64 let)
 • mladší senioři (65-80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)
 • se zdravotním postižením
 • s tělesným postižením

Služba není určena pro osoby:

 • s mentálním postižením
 • s přidruženou diagnózou nestabilizované duševní nemoci nebo závislosti na návykových látkách, jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití
Základní činnosti poskytované služby
 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí celodenní stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitost
Kapacita

Naše zařízení poskytuje celodenní pobyt pro 80 uživatelů sociálních služeb.

Pro ubytování nabízíme 42 pokojů. Z toho:

 • 17 jednolůžkových pokojů
 • 15 dvoulůžkových pokojů
 • 7 třílůžkových pokojů
 • 3 vícelůžkových pokojů
Prostřednictvím naší služby chceme
 • Poskytovat bezpečné a odborné služby, které respektují důstojnost obyvatel a jsou založeny na principech Etického kodexu.
 • Poskytovat kvalitní sociální službu dle individuálních potřeb uživatele prostřednictvím ošetřovatelského modelu „Práce s biografií klienta“ podle prof. Böhma.
 • Zajišťovat pocit bezpečí uživatelů.
 • Podporovat udržování kontaktu s blízkými a rodinou.
 • Podporovat a udržovat schopnosti uživatelů.
 • Napomáhat adaptaci novým uživatelům na nové prostředí.
 • Chránit uživatele před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování služby.
Pravidla pro ochranu práv před předsudky a negativním hodnocením
 • Všichni uživatelé nosí civilní oblečení, oděvy jsou označeny na skrytém místě.
 • Inkontinentní pomůcky dle možností nejsou vystaveny na viditelném místě na pokoji.
 • Uživatelé jsou oslovováni důstojným způsobem dle přání, které je zaznamenáno při příchodu do domova v dotazníku.
 • Dveře do pokojů nejsou označeny dětskými motivy.
 • Nepořádáme vycházky ani výlety ve velké skupině.
 • Při doprovodu uživatele mimo zařízení nepoužívají zaměstnanci ochranný pracovní oděv.