Obsah

FOTO
PEČUJEME JINAK
Koncept péče

Při poskytování naší služby a péče se zaměřujeme na podporu a zachování soběstačnosti klienta.

Rádi bychom vám touto cestou představili nový ošetřovatelský model péče.

V roce 2013 jsme začali používat koncepci biografické péče vycházející z Psychobiografického modelu podle prof. Erwina Böhma. Tento specifický způsob poskytování péče je založen na znalostech životního příběhu (biografie) klienta. Vytvořením Knihy života získáváme informace o jeho životní historii a to nám pomáhá významně porozumět klientovi a jeho potřebám.

Podstatou této koncepce dlouhodobé péče je snaha o zajištění a respektování podmínek a způsobu života, který byl v daném období života pro klienta „normální“ .

Spolupráce s rodinou

Tento model péče je založen na provázanosti a úzké spolupráci všech zainteresovaných pracovníků, kteří se podílejí na péči o klienty. Za velmi důležité považujeme spolupráci s rodinou klienta při doplňování informací, které jsou smysluplné pro plánování služby.

Knihu života sepisuje pověřený pracovník ve spolupráci s klientem a jeho rodinou. Čas pro sestavení „Knihy života“ je velmi individuální, právě s ohledem na možnosti a potřeby klienta. Péče s biografií umožňuje klientům s onemocněním demencí získávat opětovně ztracený pocit bezpečí a jistoty. Dále napomáhá k zachování vlastní orientace osobou, časem, místem i situací.

Chceme více pochopit osobnost klienta a dokázat pečovat o jeho duši. Ačkoliv našim klientům nemůžeme nahradit jejich vlastní domov, usilujeme o to být „ten druhý nejlepší“ .

Péče s biografíí v praxí

Naší snahou je zachovat v maximální možné míře zvyklosti a rituály klienta.

O klienty pečujeme na základě znalostí individuálních potřeb každého klienta. Abychom mohli optimálně a smysluplně plánovat způsob a rozsah péče, potřebujeme znát údaje ze života klienta, např. jaké měl rituály, návyky, co mu dělalo radost, co měl rád k jídlu a pití, co dělal ve svém volném čase, apod.

Tyto informace zpracovává klíčový pracovník ve spolupráci s klientem a jeho rodinou do KNIHY ŽIVOTA. Proto se na vás obracíme s prosbou o spolupráci při plánování služby „ušité na míru“ pro vašeho blízkého.

Zcela konkrétně to v praxi znamená, že se dotazujeme klienta, jeho rodiny a jeho nejbližších již v době vyjednávání před uzavřením smlouvy o poskytování naší služby.

V dotazování pokračují pracovníci domova v době adaptace klienta (cca 3 měsíce od příchodu do domova).

Tyto získané informace zahrnujeme do plánu péče, který je vytvořen dle aktuálních potřeb a přání klienta.

Tento nový přístup nám umožňuje pečovat nejen o tělo, ale především o duši klienta. Při plánování služby hledáme smysluplné aktivity pro klienta, které jsou pro něho příjemné a přirozené. Náplní volného času na základě jeho dřívějších zájmů, zvyklostí, rituálů a individuálních potřeb je tak sestavena „aktivizace na zakázku“ . K navození pozitivně emočních vzpomínek využíváme rodinné fotografie, oblíbené obrazy či osobní předměty klienta, které si přináší s sebou z domova.

Klienti se změněným způsobem chování mají nejčastěji problém s orientací v čase a místě, ale také v orientaci identity “kdo jsem JÁ“. Díky biografickým informacím můžeme klientovi v této oblasti pomáhat různými způsoby dle jeho zachovalých dovedností a schopností. K těmto účelům využíváme kalendáře, hodiny a osobní předměty klienta z jeho domácího prostředí.

Osobní prostor klienta v pokoji se snažíme co nejvíce přizpůsobit jeho potřebám. Z tohoto důvodu se na vás obracíme o spolupráci a hledáme možnosti, jak do pokoje nainstalovat osobní předměty klienta jako např. obrazy, poličky, květiny, dle možností v pokoji i křeslo, stůl a židli, apod. z jeho přirozeného domácího prostředí.

Základem biografické péče je porozumění životní historii klienta. Adekvátní a individualizovaná péče na základě znalostí biografie je přínosem nejen pro našeho klienta, ale také pro pracovníky domova. Chceme našim klientům poskytovat optimální péči při zachování respektu a úcty k jejich osobnosti.

Předem vám děkujeme za vaši spolupráci a jsme vám kdykoli k dispozici, abychom zodpověděli vaše dotazy.

Pracovníci domova

Zdroje
  • Procházková, Eva. Práce s biografií a plány péče. Praha: Mladá fronta, 2014. ISBN 978-80-204-3186-8.